Szkic ma moc. Powracamy z 4. edycją konkursu.

„Siostrzany” konkurs organizowany przy Satyrykonie będzie miał już swoją czwartą edycję. Konkurs „Szkic ma moc” skierowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni o profilu artystycznym. Konkurs ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Na najciekawsze szkicowniki organizatorzy czekają do 9 lutego 2024 r.

autor: Tomasz Broda

Wraz z ogłoszeniem kolejnej edycji konkursu nadchodzą pewne zmiany, które ucieszą potencjalnych uczestników. Tym razem stających w konkursowe szranki dzielimy na dwie kategorie wiekowe: uczniów, studentów i absolwentów do 30. roku życia oraz studentów i absolwentów, którzy przekraczają tę granicę. Stąd szkicujących artystów będziemy wyjątkowo prosić o wpisywanie w karcie zgłoszeń daty urodzenia, gdyż na tej podstawie będziemy mogli kwalifikować do danych kategorii.

Z przyjemnych rzeczy – skoro mamy dwie kategorie, to i będzie więcej nagród! W każdej kategorii przyznajemy złoty, srebrny i brązowy medal oraz dwa wyróżnienia. Podział na kategorie też pomoże nam bardziej docenić młodych twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją artystyczną przygodę.

Wręczenie nagród laureatom III edycji Szkic ma moc w Galerii Ring. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Broda (przewodniczący jury), Jacek Ambrożewski, Beata Filipowicz, Michał Dyakowski

Szkic ma moc. Konkurs na szkicownik. Edycja 2024
I. Warunki uczestnictwa.
A. Konkurs „Szkic ma moc” jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych, którzy nie przekroczyli 30 roku życia (I) oraz studentów i absolwentów szkół artystycznych powyżej 30 roku życia (II)
B. Przedmiotem konkursu są szkicowniki w zwartej zeszytowej formie. Konkurs ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden szkicownik o maksymalnym formacie A3, który zawiera minimum 10 stron.
D. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. (data stempla pocztowego) na adres:
Legnickie Centrum Kultury – konkurs „Szkic ma moc 2024”
Chojnowska 2
59-220 Legnica
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. Prace przesyłane drogą elektroniczną ¬nie ¬będą przyjmowane do konkursu.
E. Udział w konkursie jest bezpłatny.
F. Organizator może odesłać prace na koszt autora. Szczegóły opłat i zwrotu prac zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej. Wobec braku możliwości archiwizowania prac organizator będzie zmuszony dokonać ich utylizacji w przypadku nieodebrania do końca roku 2024.
G. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesyłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.
II. Nagrody
A. Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie Jury.
B. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe w dwóch kategoriach wiekowych (patrz pkt. I. A.):
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4500 PLN
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 PLN
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 PLN
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 500 PL każde
Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 marca 2024 r. na stronie
internetowej: www.satyrykon.pl oraz www.lck.art.pl
uwaga!
Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z¬ obowiązującymi przepisami.
III. Przywileje uczestników
A. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
B. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie Satyrykon 2024, w dniach 14-16 czerwca 2024 r., podczas której odbędzie się wręczenie nagród i wernisaż wystawy.
IV. Postanowienia końcowe
A. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania w wprowadzenia do obrotu w formie katalogu wystawienniczego.
B. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
C. Jurorom przysługuje prawo do kwalifikacji szkicowników od uczestników nie uczęszczających do szkół artystycznych.
D. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
E. Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury (*48 76 72-33-700; e-mail: lck@lck.art.pl, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2.
terminarz:
• zamknięcie przyjmowania prac: 9 lutego 2024 r. (data stempla pocztowego)
• ogłoszenie wyników konkursu: do 1 marca 2024 r.
• wystawa konkursowa: czerwiec – sierpień 2024
• zwrot prac po wystawie: do 31 grudnia 2024 r.

 

Otwarcie wystawy Szkic ma moc w Galerii Ring, czerwiec 2023
wystawa pokonkursowa w Galerii Ring, czerwiec 2023

Wystawa pokonkursowa II edycji Szkic ma moc w legnickiej Galerii Ring, czerwiec - lipiec 2022

Skip to content