Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w konkursie rysunku satyrycznego „Satyrykon”.

Podstawa prawa obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem danych jest  Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą  przy ul. Chojnowskiej 2,  59-220 Legnica.

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: sekretariat@lck.art.pl
telefonicznie pod numerem 76 723 37 00
lub pisemnie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
59-220 Legnica,  ul. Chojnowska 2

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl,
lub pisemnie na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
ul. Chojnowska 2,  59-220 Legnica  z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na  potrzeby  uczestnictwa w  konkursie rysunku satyrycznego „Satyrykon”. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych 

  • Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym
    i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko
    i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.
  • Pani/Pana dane możemy przekazać również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadania związanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie uczestnictwa w konkursie rysunku satyrycznego „Satrykon”, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Legnickim Centrum Kultury.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w konkursie rysunku satyrycznego „Satyrykon”.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content