Regulamin Satyrykon 2019

Warunki uczestnictwa

1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2019 jest konkursem otwartym.
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane  w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2018-2019) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

dział I – temat: STOP

dział II - ŻART I SATYRA

(preferowane rysunki bez podpisów)

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
4. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm)
5. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 2 lutego 2019 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON – Legnica 2019
Chojnowska 2, Akademia Rycerska, 59-220 Legnica

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, GDYŻ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE         DO KONKURSU.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jednak warunkiem zwrotu prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy (prac), co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki.
W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na KOSZT AUTORA. Szczegóły opłaty i zwrotu prac zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.
7. Do pracy należy dołączyć zdjęcie lub karykaturę Autora, krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM).
Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

Nagrody

1. Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

 • GRAND PRIX SATYRYKONU 2019
  szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 PLN
 • 2 złote medale
  oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
 • 2 srebrne medale
  oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 PLN każda
 • 2 brązowe medale
  oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
 • 4 wyróżnienia po 4.000 PLN każde
 •  nagrodę dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
  za fotografię w wysokości 4.000 PLN
 •  nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata – Autora najlepszego DEBIUTU oraz STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją autorskiej wystawy w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2019.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, od dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl

U w a g a !
NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBO­WIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy, zgłoszenie się po ich odbiór do dnia 15.12.2019 r. lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

Przywileje uczestników

1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2019 w dniach    14-16.06.2019 r.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą,  a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2020 r. PROSIMY AUTORÓW O ZGŁASZANIE DO BIURA SATYRYKONU WSZELKICH ZMIAN ADRESOWYCH – ADRES ZWROTNY / TELEFON / E-MAIL.

Postanowienia końcowe

1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania    i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2019 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: lck@lck.art.pl), a współorganizatorem Fundacja Kulturalno-Społeczna (+4876 852-23-44; e-mail: satyrykon@wp.pl) – PL 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

Terminarz

zamknięcie przyjmowania prac 2 lutego 2019 (data stempla pocztowego)
posiedzenie Jury 22 – 24 lutego 2019
wystawa konkursowa 6 czerwca – 25 sierpnia 2019
zwrot prac po cyklu wystaw 31 grudnia 2020