Satyrykon 2023 - regulamin konkrusu

I. Warunki uczestnictwa.

 1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2023 jest konkursem otwartym.
 2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I –   temat: EGO
II –  ŻART i SATYRA   

 1. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
 2. Prace przesyłamy za pośrednictwem formularza do dnia 5 stycznia 2023 r. do godziny 11:59 czasu polskiego, dostępnego pod adresem: https://satyrykon.pl/zgloszenia/
 3. Do konkursu można zgłosić po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar jednego pliku do 3 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów, których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem: satyrykon@lck.art.pl lub +48 76 723 37 00.

II. N a g r o d y

 1. Prace konkursowe do wystawy będzie kwalifikować międzynarodowe Jury.
 2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

* Grand Prix SATYRYKONU 2023 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  10.000  PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde

 1. Przyznane zostaną nagrody specjalne:

* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN
* nagroda Fundacji Satyrykon im. A. Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:
Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2023.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Indeks prac zakwalifikowanych do II etapu prac Jury zostanie ogłoszony do 25 stycznia 2023 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl.

Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest przesłanie przez Autora prac do ekspozycji (w formie fizycznej) w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2023 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres:

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2023
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica

Prace zakwalifikowane do II etapu ale nie przesłane przez Autora na adres organizatora będą wyłączone z konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 marca 2023 r.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

u w a g a !

NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
 2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2023 w dniach 16-18 VI 2023 r.
 3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2024 r. Prosimy autorów o zgłaszanie do biura Satyrykonu (satyrykon@lck.art.pl) wszelkich zmian adresowych – adres zwrotny / telefon / e-mail.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU oraz innych wydawnictw realizowanych przez Satyrykon.
 2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
 3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
 5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2023 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: satyrykon@lck.art.pl) – 59 220 Legnica, Chojnowska 2.


t e r m i n a r z

 • zamknięcie przyjmowania prac 5 I 2023 r., godz. 11:59 czasu polskiego
 • informacja o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu: do 25 I 2023 r. na stronie www.satyrykon.pl
 • nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu: do 6 III 2023
 • posiedzenie Jury 10-12 III 2023
 • ogłoszenie wyników do dnia 12 III 2023
 • wystawa konkursowa  VI – VIII 2023
 • zwrot prac po cyklu wystaw do 31 XII 2024
Skip to content