Ogłaszamy nabór – SATYRYKON 2022

SATYRYKON – Legnica  2022

regulamin

I. Warunki uczestnictwa.

1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2022 jest konkursem otwartym.
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I –   temat: SZKOŁA

II –  ŻART i SATYRA   

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
4. Prace przesyłamy drogą mailową do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 11:59 czasu polskiego na adres: konkurs.satyrykon@lck.art.pl.
5. Do konkursu można zgłosić  po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar jednego pliku do 5 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów, których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem.
6. Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.
II.  N a g r o d y

1.  Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
Grand Prix SATYRYKONU 2022 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  10.000  PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde
* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN za najlepszą fotografię
Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:
Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2022.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Indeks prac zakwalifikowanych do II etapu prac Jury zostanie ogłoszony do 10 stycznia 2022 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl.

Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest przesłanie przez Autora gotowych prac do ekspozycji (bez obramowania) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres:

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2022
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 marca 2022 r.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

u w a g a !
NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.
1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2022           w dniach 17-19 VI 2022 r.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2023 r. Prosimy autorów o zgłaszanie do biura Satyrykonu (satyrykon@lck.art.pl) wszelkich zmian adresowych – adres zwrotny / telefon / e-mail.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania  i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU oraz innych wydawnictw realizowanych przez Satyrykon.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2022 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: satyrykon@lck.art.pl) – 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

t e r m i n a r z

*    zamknięcie przyjmowania prac 30 XI 2021 r., godz. 11:59 czasu polskiego

*    informacja o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu: do 10 I 2022 r. na stronie  www.satyrykon.pl

*    nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu: do 28 II 2022

*    posiedzenie Jury 4-6 III 2022

*    ogłoszenie wyników do dnia 6 III 2022

*     wystawa konkursowa 8 VI – 28 VIII 2022

*     zwrot prac po cyklu wystaw do 31 XII 2023

Skip to content