Regulamin Satyrykon 2021

Regulamin konkursu Satyrykon 2021

I. Warunki uczestnictwa.

1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2021 jest konkursem otwartym.
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I -   temat: RODZINA
II -  ŻART i SATYRA   

(preferowane rysunki bez podpisu)

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
4. Prace przesyłamy drogą mailową do dnia 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 czasu polskiego na adres: konkurs.satyrykon@lck.art.pl.
5. Do konkursu można zgłosić  po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar jednego pliku do 5 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów, których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem: satyrykon@lck.art.pl lub +48 76 723 37.

6. Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

II.  N a g r o d y

1.  Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
* Grand Prix SATYRYKONU 2021 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  10.000  PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde
* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN za najlepszą fotografię

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:
Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2021.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
Indeks prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie ogłoszony do 29 stycznia 2021 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl.
Warunkiem prezentacji prac na wystawie pokonkursowej jest doręczenie przez Autorów oryginałów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2021 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres:

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2021
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 lutego 2021 r.
 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.
u w a g a !

NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.

1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2021 w dniach 18-20 VI 2021 r.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2022 r. Prosimy autorów o zgłaszanie do biura Satyrykonu (satyrykon@lck.art.pl) wszelkich zmian adresowych – adres zwrotny / telefon / e-mail.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania  i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU oraz innych wydawnictw realizowanych przez Satyrykon.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
4. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2021 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: satyrykon@lck.art.pl) – 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

t e r m i n a r z

  • zamknięcie przyjmowania prac 31 XII 2020 r., godz. 23:59 czasu polskiego
  • informacja o zakwalifikowaniu prac do wystawy konkursowej: do 29 I 2021 r. na stronie www.satyrykon.pl
  • nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do wystawy: do 18 II 2021
  • posiedzenie Jury 19-21 II 2021
  • ogłoszenie wyników do dnia 22 II 2021
  • wystawa konkursowa 6 VI – 30 VIII 2021
  • zwrot prac po cyklu wystaw 31 XII 2022