„Szkic ma moc” – ogłaszamy nowy konkurs na szkicowniki!

Szkicownik służy zapisywaniu obserwacji, notowaniu pomysłów i warsztatowym ćwiczeniom. Dzięki szkicom poznajemy nie tylko tajniki rzemiosła artysty – możemy też śledzić proces twórczy, obserwować jak rodzą się idee. Są szkicowniki, których artystyczna wartość nie ustępuje gotowym realizacjom. Wyróżniają się siłą ekspresji, prawdą emocji, szczerością i odwagą. Takich szkicowników właśnie szukamy, takie chcemy pokazać na wystawie towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie Satyrykon w Legnicy, takie zamierzamy opublikować w towarzyszącym wystawie katalogu, a ich autorów chcemy poddać ocenie jury, nagradzać i promować. Do konkursu zgłaszać można zarówno szkicowniki w całości podporządkowane jednemu tematowi, (dzienniki podróży, bestiariusze, studia postaci, architektury itp.) jak i wielotematyczne zapiski szalonych miłośników chaosu. Szkic to najbardziej intymna forma wypowiedzi artystycznej, najbardziej szczera i nieskrępowana. Szkicowniki zaś to kopalnie pomysłów, często niezrealizowanych, których wartością jest energia, świeżość i spontaniczność. Właśnie tu rodzą się idee, z których powstają książki, ilustracje, plakaty. Tu widać proces twórczy – czasem radość, a czasem drogę przez mękę. Przede wszystkim zaś widać temperament autora, prawdziwą naturę twórcy, niepodrobioną przez sztuczną inteligencję, niepoddaną żadnym liftigom programów graficznych. Szukamy w szkicownikach tego, czego nam nie wykombinują żadne algorytmy, ani nie wymyślą spece od marketingu – prawdy, szczerości i talentu w stanie czystym.

Tomasz Broda

R E G U L A M I N        K O N K U R S U  

Konkurs na szkicowniki „Szkic ma moc”

I.  Warunki uczestnictwa.

A.  Konkurs „Szkic ma moc” jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

B. Przedmiotem konkursu są szkicowniki w zwartej zeszytowej formie. Konkurs ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden szkicownik o maksymalnym formacie A3, który zawiera minimum 10 stron.

C. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 12 lutego 2021 r (data stempla pocztowego) na adres:

Legnickie Centrum Kultury – konkurs „Szkic ma moc”

Chojnowska 2

Akademia Rycerska

59-220 Legnica

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. Prosimy o nieprzesyłanie prac drogą elektroniczną, gdyż ­nie ­będą przyjmowane do konkursu

D. Udział w konkursie jest bezpłatny.

E. Organizator może odesłać prace na koszt autora. Szczegóły opłat i zwrotu prac zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

F. Do pracy należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesyłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

II.  Nagrody

A. Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie Jury.

B. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 PLN

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 PLN

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 500 PL każde

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania  przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 marca 2021 r. na stronie

internetowej: www.satyrykon.pl oraz www.lck.art.pl

 uwaga!

Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z­ obowiązującymi przepisami.

III.  Przywileje uczestników

A. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.

B. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie Satyrykon 2021, podczas której odbędzie się wręczenie nagród i wernisaż wystawy.

IV. Postanowienia końcowe

A. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania w wprowadzenia do obrotu w formie katalogu wystawienniczego.

B. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.

C. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.

D. Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury (*48 76 72-33-700; e-mail: lck@lck.art.pl, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2.

terminarz:

  • zamknięcie przyjmowania prac: 19 lutego 2021 r. (data stempla pocztowego)
  • posiedzenie Jury: 27 lutego 2021 r.
  • wystawa konkursowa: 4 czerwca – 28 sierpnia 2021
  • zwrot prac po wystawie: do 31 grudnia 2021 r.

P L I K I      D O       P O B R A N I A :

1.  KARTA ZGŁOSZENIA

2.  REGULAMIN

Skip to content