Konkurs Satyrykon 2019 – czas START!

Uwaga! STOP! Nadajemy komunikat❗

Rozpoczynamy 42. edycję Satyrykonu! Regulamin – jest. Karty zgłoszeń – są. Nieszczęsne RODO, z którym wszyscy musimy się zmierzyć od tego roku – także gotowe.
A więc…temat. Tak, temat też już gotowy.
Przyjmujemy prace do 2 lutego 2019 r. w następujących kategoriach:
I – Temat: STOP 
II – ŻART I SATYRA 

A więc… do dzieła!

R e g u l a m i n   S A T Y R Y K O N    L e g n i c a   2 0 1 9

I. Warunki uczestnictwa.

1.Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2019 jest konkursem otwartym.

2.Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2018-2019)  i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I –   temat: STOP

II –  ŻART i SATYRA

    (preferowane rysunki bez podpisu)

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.

4. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm)

5. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 2 lutego 2019 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Międzynarodowa  Wystawa  SATYRYKON – Legnica 2019

Chojnowska 2

Akademia Rycerska

59-220 Legnica

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, GDYŻ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO KONKURSU.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jednak warunkiem zwrotu prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy (prac), co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na KOSZT AUTORA. Szczegóły opłaty i zwrotu prac zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

7. Do pracy należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

II.  N a g r o d y

1.  Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.

2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

 • Grand Prix SATYRYKONU 2019 – szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  8.000  PLN
 • 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
 • 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 PLN każda
 • 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
 • 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde
 • nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN za najlepszą fotografię
 • nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:

Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacja wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2019.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl

u w a g a !

NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy, zgłoszenie się po ich odbiór do dnia 15 XII 2019 r. lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.

1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.

2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2019           w dniach 14-16 VI 2019 r.

3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2020 r. PROSIMY AUTORÓW  O ZGŁASZANIE DO BIURA SATYRYKONU WSZELKICH ZMIAN ADRESOWYCH – ADRES ZWROTNY / TELEFON / E-MAIL.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania  i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU.

2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.

3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.

4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.

5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2019 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: lck@lck.art.pl), a współorganizatorem Fundacja Kulturalno-Społeczna Satyrykon (+4876 852-23-44; e-mail: satyrykon@wp.pl) – PL 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

t e r m i n a r z

 •  zamknięcie przyjmowania prac 2 II 2019 (data stempla pocztowego)
 • posiedzenie Jury 22-24  II 2019
 • wystawa konkursowa 6 VI – 25 VIII 2019
 • zwrot prac po cyklu wystaw 31 XII 2020

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że od tego roku obowiązuje nas RODO, więc oprócz Karty Zgłoszenia muszą Państwo także podpisać ten dokument. Nie wyrażenie zgody, bądź nie dostarczenie nam podpisanego obowiązku informacyjnego RODO będzie skutkowało wyłączeniem z konkursu.

Wszystkie pliki do pobrania:

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych: http://satyrykon.pl/rodo/

Skip to content