Galeria Satyrykon ponownie otwarta!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Galeria Satyrykon będzie ponownie otwarta – i to już od jutra! W każdym tygodniu (od 2 czerwca do 31 sierpnia) Galeria będzie dostępna dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00. Serdecznie zapraszamy – już się za Wami bardzo stęskniliśmy!

Będzie to znakomita okazja, aby zaprezentować Państwu nasze nowe propozycje.

Wciąż musimy dbać o wspólne bezpieczeństwo – zrobimy wszystko, aby przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności Wasz kontakt ze sztuką przebiegał w spokojnej, przyjemnej atmosferze. Jednocześnie kontynuujemy nasze działania online, które nadal pozostają najbezpieczniejszą formą kulturalnej aktywności.

W związku z pandemią obowiązywać będą nowe zasady wizyt w Galerii Satyrykon:

– wchodząc do Galerii Satyrykon zdezynfekuj ręce płynem odkażającym,

– jeśli chcesz, załóż przygotowane przez pracowników Galerii Satyrykon rękawiczki jednorazowe,

– zakrywaj nos i usta przez cały pobyt w Galerii Satyrykon,

– zachowaj bezpieczny odstęp od innych osób – minimum 2 metry,

– jeśli należysz do osób z grupy wysokiego ryzyka, zorganizujemy dla Ciebie zwiedzanie indywidualne w terminie, który można umówić drogą telefoniczną pod nr. 501 504 115,

– w razie objawów choroby i złego samopoczucia pozostań w domu i odwiedź nas w innym terminie

Ponadto informujemy, że:

– obowiązuje limit 4 osób zwiedzających salę

– nadal nie będą odbywać się wernisaże, spotkania, debaty ani oprowadzania kuratorskie,

– dzieci do lat 13 zwiedzają pod opieką dorosłych opiekunów,

–  istnieje możliwość zakupu wydawnictw i plakatów związanych z działalnością Galerii,

– można również dokonać zwrotu biletów na imprezy kulturalne nabyte w Galerii,  które zostały odwołane;

– przy punkcie kasowym w Galerii Satyrykon w tym samym czasie może znajdować się tylko 1 osoba;

– tymczasowo zamknięte są toalety i szatnie dla zwiedzających.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy! Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej:

Regulamin zwiedzania wystaw w Galerii Satyrykon w stanie epidemii 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Galerii Satyrykon, to należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury będąca częścią Legnickiego Centrum Kultury.
2. Niniejszy Regulamin określa tymczasowe warunki zwiedzania wystaw w Galerii Satyrykon w stanie epidemii COVID-19.
3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Galerii są dostępne na stronach www.satyrykon.pl i www.lck.art.pl

§ 2. Wstęp do Galerii Satyrykon

1. Wystawy w Galerii Satyrykon można zwiedzać indywidualnie lub w grupach do 4 osób.
2. W Galerii Satyrykon (miejscu ekspozycji wystawy) może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 4 osoby.
Pracownik Galerii Satyrykon informuje zwiedzających o ilości osób i możliwości obejrzenia wystawy. Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy grupami.
3. Galeria Satyrykon nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu na wystawy. Zwiedzanie wystaw jest nieodpłatne.
4. Galeria Satyrykon nie prowadzi rezerwacji terminów zwiedzania wystaw, poza przypadkami wyjątkowymi. W trosce o umożliwienie oraz komfort zwiedzania osób z grupy wysokiego ryzyka, umożliwia się zwiedzanie indywidualne (do 30 min.) w wyznaczonym przez organizatora terminie, które można umówić drogą telefoniczną pod numerem 501 504 115.

§ 3. Zasady bezpieczeństwa

1. Pracownik Galerii Satyrykon jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób zwiedzających. W szczególności do obowiązków pracownika należy: przed wejściem na wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Galerii, interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich wytycznych epidemicznych.
2. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania spokoju w czasie zwiedzania i podporządkowania się zaleceniom pracowników Galerii Satyrykon.
3. Dzieci do lat 13 zwiedzają wystawę pod opieką dorosłych opiekunów.
4. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających wystawy Galeria Satyrykon może tymczasowo wstrzymać zwiedzanie i ruch w salach wystawowych.
5. Na terenie Galerii Satyrykon zakazane jest: wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, palenie papierosów i stosowanie innych wyrobów tytoniowych, wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów przez zwiedzających jest zakazane, obowiązuje także zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.
6. Pracownik ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że nie spełnia wymogów powyższego pkt (5), albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie Galerii Satyrykon lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych w okresie epidemii ustalonych przez Generalnego Inspektora Sanitarnego.
7. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Galeria Satyrykon zastrzega sobie prawo do:
a) natychmiastowego zamknięcia wystawy,
b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w Galerii Satyrykon.
c) poproszenia/nakazu opuszczenia Galerii Satyrykon.
11. Osoby, które odwiedzają Galerię Satyrykon w sprawach administracyjno-biurowych są zobowiązane do przestrzegania regulaminu zwiedzania Galerii Satyrykon i zasad zachowania się w okresie epidemii.

§ 4. Zasady sanitarne

1. Na terenie sal wystawienniczych Galerii Satyrykon obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust zgodnie z odrębnymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.
2. Zwiedzających wystawy zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni w punktach higienizacji, usytuowanych przy wejściu do Galerii Satyrykon.
3. Podczas przemieszczania się należy zachować bezpieczną tj.: co najmniej 2-metrową odległość pomiędzy osobami zwiedzającymi wystawę.
4. W Galerii Satyrykon nie funkcjonują szatnie oraz nie ma możliwości pozostawienia bagażu lub innych rzeczy do przechowania na czas zwiedzania wystawy.
5. Czasowo wyłączone są toalety dla zwiedzających.
6. Pracownicy Galerii Satyrykon są zobowiązani informować wszystkich zwiedzających wystawy o obowiązujących nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych zwracać uwagę i żądać natychmiastowego ich zastosowania.
7. Osoby które nie dostosują się do ww. poleceń i zasad będą proszone o opuszczenie terenu Galerii Satyrykon.

Skip to content