FECO Poland

FECO Poland

W dniu 13 czerwca 2014 powstała grupa FECO Poland. W jej skład weszli: Tomasz Broda, Agata Dudek, Stanisław Gajewski, Jerzy Głuszek, Sebastian Kubica, Małgorzata Lazarek, Grzegorz Szumowski, Magdalena Wosik. Na przewodniczącego, drogą głosowania, wybrano dyrektora LCK, Grzegorza Szczepaniaka.

Przygotowania do powstania grupy trwały przez kilka miesięcy. Jej nadrzędnym celem jest podniesienie rangi satyry w sztukach plastycznych. Dlatego grupa będzie dążyć, by zmieniać krzywdzące i nieprawdziwe opinie na temat satyry w śro­dowiskach artystycznych, opiniotwórczych, akademickich i in­nych. Drugim ważnym celem jest promocja polskiej satyry w świecie.

FECO Poland cele będzie realizowała poprzez:

  • inspirowanie twórców satyry i zachęcanie do udziału w wystawach problemowych, na których poruszane będą najważniejsze, trudne sprawy społeczne; grupa będzie zabiegała o prestiżowe miejsca wystawiennicze na orga­nizację pokazów i będzie zapraszała do współpracy przy ich organizacji autorytety w roli kuratorów
  • adresowaną przede wszystkim do dzieci działalność edukacyjną, popartą aktywnością wystawienniczą i wydawniczą
  • działalność wydawniczą, do której grupa zamierza zaprosić autorytety z grona dziennikarzy, profesorów ASP, krytyków sztuki jako ciało doradcze przy tworzeniu serii wydawniczych adresowanych do odbiorców z różnych grup wiekowych
  • inspirowanie twórców satyry do kreatywnych postaw i twórczej aktywności poprzez organizację dorocznych pokazów artystycznych dokonań

FECO Poland będzie zmierzała do scalenia środowiska twórców satyry, które jest – w opinii jej członków – całkowicie rozbite i rozproszone. Grupa – na różnych polach swojej aktywności – będzie się angażowała w rozwiązywanie problemów istotnych dla twórców satyry. M.in. z tego powodu dużo uwagi poświęcono sytuacji w Muzeum Karykatury, które – w opinii członków grupy – w ostatnim czasie straciło swój prestiż i rangę oraz przestało odgrywać wiodącą rolę w polskiej satyrze.

Ponadto ustalono, że FECO Poland będzie dążyć do uzyskania podmiotowości prawnej poprzez utworzenie stowarzyszenia. Ustalono również, że w ramach dorocznych imprez Satyrykonu będą organizowane spotkania jej członków.

Skip to content